Publications

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013-2012

2023年

(Invited) Xiaodi Tan, Xianmiao Xu, Peiliang Qi, Jinyu Wang, Shenghui Ke, Shujun Zheng, Xinyi Yuan, Junchao Jin, Junhui Wu, Yi Yang, Xiao Lin, and Yuhong Ren*, "Polarization Modulation to Increase the Density of Holographic Data Storage," International Workshop on Optics, Biology, and Related Technologies (IWOB2023), Nasu, Tochigi, Japan (2023). (2023.12.11)
Yongkun Lin, Jianying Hao, Shenghui Ke, Haiyang Song, Hongjie Liu, Sheng Lin, Jing Xu, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Decoding datapages correction of collinear holographic data storage system based on deep learning," The Third Computational Imaging Conference (CITA2023), No.2023CITA-05-016, Beijing, China (2023). (2023.12.10)
Hongjie Liu, Yuki Matsuda, Shujun Zheng, Yusuke Saita, Xiao Lin, Takanori Nomura*, and Xiaodi Tan*, "A new adaptive sampling method for Fourier single-pixel imaging," The Third Computational Imaging Conference (CITA2023), No.2023CITA-05-015, Beijing, China (2023). (2023.12.10)
Rongquan Fan, Jianying Hao, Ruixian Chen, Jinyu Wang, Yongkun Lin, Rupeng Yang, Xiaoqing Zheng, Di Zhang, Kun Wang, Dakui Lin, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Lensless phase demodulation based on deep learning with bandpass filter for holographic data storage," The Third Computational Imaging Conference (CITA2023), No.2023CITA-05-017, Beijing, China (2023). (2023.12.09)
Shujun Zheng, Hongjie Liu, Shenghui Ke, Xianmiao Xu, Tian Ye, Di Zhang, Chen Gao, Yi Yang, Xiao Lin, and Xiaodi Tan*, "Structured beams generator using polarization holography," The Third Computational Imaging Conference (CITA2023), No.2023CITA-08-006, Beijing, China (2023). (2023.12.09)
Di Zhang, Peiliang Qi, Jinyu Wang, Jinhong Li, Yiping Liu, Yi Yang, Xiao Lin, and Xiaodi Tan*, "All-optical OR and NAND logic gates based on polarization holography," International Workshop on Holography and related technologies (IWH2022&2023), 6p32, Fuzhou, Fujian, China (2023). (2023.12.06)
Chuanxin Wang, Rupeng Yang, Linlin Fan, Kun Wang, and Xiaodi Tan*, "Research on Expanding the Display Size of the Original 3D Display System," International Workshop on Holography and related technologies (IWH2022&2023), 6p31, Fuzhou, Fujian, China (2023). (2023.12.06)
Chen He, Yongkun Lin, Junchao Jin, Lingli Zhong, Rupeng Yang, Zeyi Zeng, Dakui Lin, Kun Wang, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Preliminary Study on Displacement Multiplexing Based on Collinear Holographic Data Storage," International Workshop on Holography and related technologies (IWH2022&2023), 6p22, Fuzhou, Fujian, China (2023). (2023.12.06)
Sheng Lin, Yongkun Lin, Jianying Hao, Xiaoqing Zheng, Ruixian Chen, Jie Zheng, Jing Xu, Kun Wang, Dakui Lin, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Performance differences of different spatial light modulators in holographic data storage," International Workshop on Holography and related technologies (IWH2022&2023), 6p21, Fuzhou, Fujian, China (2023). (2023.12.06)
Jiale Yang, Linlin Fan, Shaodong Zhang, Rupeng Yang, Hongjie Liu, Yongkun Lin, Rongquan Fan, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Track servo development for holographic data storage," International Workshop on Holography and related technologies (IWH2022&2023), 6p20, Fuzhou, Fujian, China (2023). (2023.12.06)
Li Wang, Po Hu, Junchao Jin, Junhui Wu, Zeyi Zeng, Qingdong Li, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Holographic properties of PQ/PMMA photopolymer at different thicknesses," International Workshop on Holography and related technologies (IWH2022&2023), 6p19, Fuzhou, Fujian, China (2023). (2023.12.06)
Yuping Ke, Rongquan Fan, Jing Xu, Yongkun Lin, Linli Zhong, Sheng Lin, Dakui Lin, Kun Wang, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Influence of Different Encoding Methods on Phase Reconstruction of Holographic Data Storage," International Workshop on Holography and related technologies (IWH2022&2023), 6p18, Fuzhou, Fujian, China (2023). (2023.12.06)
Linli Zhong, Yongkun Lin, Jing Xu, Chen He, Junchao Jin, Yupin Ke, Zeyi Zeng, Kun Wang, Dakui Lin, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Research on Holographic Performance Under Different Exposure Intensities," International Workshop on Holography and related technologies (IWH2022&2023), 6p17, Fuzhou, Fujian, China (2023). (2023.12.06)
Hong Cheng, Zaijing Chen, Jinyu Wang, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Reproduction properties of polarized hologram under Bragg mismatch condition," International Workshop on Holography and related technologies (IWH2022&2023), 6p16, Fuzhou, Fujian, China (2023). (2023.12.06)
Zaijing Chen, Hong Cheng, Jinyu Wang, Xiao Lin, and Xiaodi Tan*, "Effect of ultraviolet curing on polarization hologram," International Workshop on Holography and related technologies (IWH2022&2023), 6p15, Fuzhou, Fujian, China (2023). (2023.12.06)
Jing Xu, Yongkun Lin, Linli Zhong, Yuping Ke, Chen He, Dakui Lin*, Xiao Lin, Kun Wang, and Xiaodi Tan*, "Frame frequency matching for high-speed reading in collinear holographic storage system," International Workshop on Holography and related technologies (IWH2022&2023), 6p14, Fuzhou, Fujian, China (2023). (2023.12.06)
Luyi Xie, Shenghui Ke, Yongkun Lin, Jinyu Wang, Sheng Lin, Shujun Zheng, Hongjie Liu, Junchao Jin, Xiaoqing Zheng, Jie Zheng, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Crosstalk test by the amplitude and polarization modulation," International Workshop on Holography and related technologies (IWH2022&2023), 6p13, Fuzhou, Fujian, China (2023). (2023.12.06)
Shaodong Zhang, Rupeng Yang, Jiale Yang, Yongkun Lin, Junchao Jin, Linlin Fan, Hongjie Liu, Rongquan Fan, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Automated experimental platform for preparing PQ/PMMA," International Workshop on Holography and related technologies (IWH2022&2023), 6p09, Fuzhou, Fujian, China (2023). (2023.12.06)
Dakui Lin, Jianan Li, Haiyang Song, Xiao Lin, Kun Wang, and Xiaodi Tan*, "Brute-force attack characteristics of random phase encrypted collinear holographic data storage system," International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2022 (ISOM'23), We-C-03, Takamatsu Symbol Tower, Takamatsu, Kagawa, Japan (2023). (2023.11.22)
Peiliang Qi, Xinyi Yuan, Jinyu Wang, Di Zhang, Yiping Liu, Zaijing Chen, Hong Cheng, Xiao Lin, Yi Yang, and Xiaodi Tan*, "A novel method of developing Wollaston prisms using tensor polarization holography theory," International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2022 (ISOM'23), We-C-02, Takamatsu Symbol Tower, Takamatsu, Kagawa, Japan (2023). (2023.11.22)
Ruixian Chen, Jianying Hao, Jinyu Wang, Rongquan Fan, Xiaoqing Zheng, Dakui Lin, Kun Wang, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "High precision phase retrieval with embedded data based on deep learning in holographic data storage," International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2022 (ISOM'23), Tu-F-03, Takamatsu Symbol Tower, Takamatsu, Kagawa, Japan (2023). (2023.11.21)
Xiaodi Tan, Jinyu Wang, Xianmiao Xu, Peiliang Qi, Shenghui Ke, Shujun Zheng, Tian Ye, Xinyi Yuan, Yi Yang, Xiao Lin, Zhiyun Huang and Yuhong Ren*, "High Density Holographic Data Storage using Polarization Multiplexing," Optics& Photonics in Africa (OPA2023), The Proceedings of OPA2023, p.66, White River, South Africa (2023). (2023.11.09)
Junchao Jin, Po Hu, Jinhong Li, Jie Liu, Mingyong Chen, Zuoyu Zhang, Junhui Wu, Zeyi Zeng, Qingdong Li, Li Wang, Yuhong Ren, Xiao Lin, Xiaodi Tan*, "Effect of NMP on the holographic data storage of a photosensitive polymer," Second International Conference on Polymer Science and Engineering, San Francisco, California, USA (2023). (2023.11.03)
Ruixian Chen+, Jianying Hao+, Jinyu Wang, Yongkun Lin, Kun Wang, Dakui Lin, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Phase retrieval in holographic data storage by expanded spectrum combined with dynamic sampling method," Scientific Reports, Vol.13, 18912 (2023). (2023.11.02)
徐静,林雍坤,钟林丽,柯玉萍,杨如鹏,范琳琳,林达奎*,林枭,王琨,谭小地*,“数字微镜空间光调制器(DMD)、高速相机和声光调制器(AOM )的频率匹配,”第四届全国光电子、光子材料与器件学术会议,P.65,青岛,中国 (2023). (2023.10.22)
Yongkun Lin, Jianying Hao, Shenghui Ke, Haiyang Song, Hongjie Liu, Jing Xu, Xiao Lin, Xiaodi Tan*, "Error correction of collinear holographic data storage system based on deep learning," Holography, Diffractive Optics, and Applications XIII, SPIE/COS Photonics Asia 2023, No.12768-37, Beijing, China (2023). (2023.10.16)
Yiping Liu, Jinyu Wang, Peiliang Qi, Xinyi Yuan, Tian Ye, Di Zhang, Yi Yang, Zhiyun Huang, Xiaodi Tan*, "Preparing polarization grating based on polarization holography," Holography, Diffractive Optics, and Applications XIII, SPIE/COS Photonics Asia 2023, No.12768-55, Beijing, China (2023). (2023.10.16)
Shenghui Ke, Luyi Xie, Yongkun Lin, Jinyu Wang, Shujun Zheng, Yi Yang, Xiao Lin, Zhiyun Huang, Xiaodi Tan*, "Effect of amplitude encoding on crosstalk of three-dimensional modulation of holographic optical storage," Holography, Diffractive Optics, and Applications XIII, SPIE/COS Photonics Asia 2023, No.12768-21, Beijing, China (2023). (2023.10.15)
Qingdong Li, Po Hu, Zeyi Zeng, Junhui Wu, Junchao Jin, Jinhong Li, Xiao Lin, Xiaodi Tan*, "Increasing the concentration of photosensitizer to improve holographic properties of photopolymer materials," Holography, Diffractive Optics, and Applications XIII, SPIE/COS Photonics Asia 2023, No.12768-14, Beijing, China (2023). (2023.10.15)
(Invited) Xiaodi Tan, Shujun Zheng, Jinyu Wang, Peiliang Qi, Xianmiao Xu, Shenghui Ke, Tian Ye, Xinyi Yuan, Zhiyun Huang, Yi Yang, Xiao Lin and Yuhong Ren*, "Vector vortex beam generated by polarization holography," Holography, Diffractive Optics, and Applications XIII, SPIE/COS Photonics Asia 2023, No.12768-13, Beijing, China (2023). (2023.10.15)
Haiyang Song, Jianan Li, Dakui Lin*, Hongjie Liu, Yongkun Lin, Jianying Hao, Kun Wang, Xiao Lin and Xiaodi Tan*, "Reducing the Crosstalk in Collinear Holographic Data Storage Systems Based on Random Position Orthogonal Phase-Coding Reference," Photonics, 1160, Vol.10, No.10, 1160(12p) (2023). (2023.10.12)
宋海洋,李枷楠,范琳琳,林达奎*,王琨,林枭,谭小地*,“正交相位编码的同轴全息加密存储系统的研究,”中国激光,Vol.50,No.18,1813017(8p) (2023).
Song Haiyang, Li Jianan, Fan Linlin, Lin Dakui*, Wang Kun, Lin Xiao, Tan Xiaodi*, "Study on Collinear Holographic Storage System with Orthogonal Phase Encryption," CHINESE JOURNAL OF LASER, Vol.50, No.18, 1813017(8p) (2023).
(2023.09.10)
(Invited) Xiaodi Tan, Xiao Lin, Jianying Hao, Haiyang Song, Yongkun Lin, Ruixian Chen, Hongjie Liu, Rupeng Yang, Jie Zheng, Xiaoqing Zheng, Rongquan Fan, Linlin Fan, Kun Wang, Dakui Lin and Yuhong Ren*, "Enlarge the capacity of holographic data storage using deep learning," SPIE-CLP Conference on Advanced Photonics 2023, No.12746-16, San Diego, California, USA (2023). (2023.08.23)
Yi Yang, Peiliang Qi, Jinyu Wang, Xinyi Yuan, Xianmiao Xu, Tian Ye, Shenghui Ke, Shujun Zheng, Zhiyun Huang, and Xiaodi Tan*, "Measuring inhomogeneous polarization distribution of vector vortex beam with polarization holography," SPIE Proceedings of Optics & Photonics 2023, No.12684-15, San Diego, California, USA (2023). (2023.08.20)
Rongquan Fan, Jianying Hao, Ruixian Chen, Jinyu Wang, Yongkun Lin, Rupeng Yang, Xiaoqing Zheng, Linlin Fan, Kun Wang, Dakui Lin, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan, "Phase retrieval based on deep learning with band pass filtering for holographic data storage," SPIE Proceedings of Optics & Photonics 2023, No.12684-5, San Diego, California, USA (2023). (2023.08.20)
Jie Zheng, Xiaoqing Zheng, Jianying Hao, Yongkun Lin, Po Hu, Junchao Jin, Xiao Lin, and Xiaodi Tan*, "Phase retrieval based on deep learning in PQ/PMMA material," SPIE Proceedings of Optics & Photonics 2023, No.12684-4, San Diego, California, USA (2023). (2023.08.20)
Rupeng Yang, Junhui Wu, Po Hu, Yiping Liu, Junchao Jin, LinLin Fan, Yongkun Lin, Xiao Lin and Xiaodi Tan*, "Produce holographic data storage material automatically," SPIE Proceedings of Optics & Photonics 2023, No.12684-3, San Diego, California, USA (2023). (2023.08.20)
Zeyi Zeng, Po Hu, Jinhong Li, Junchao Jin, Qingdong Li, Junhui Wu, Xiao Lin, and Xiaodi Tan*, "Highly concentrated Phenanthraquinone-doped co-monomer photopolymer for holographic data storage," SPIE Proceedings of Optics & Photonics 2023, No.12684-2, San Diego, California, USA (2023). (2023.08.20)
(Invited) Xiaodi Tan, Xiao Lin, Jianying Hao, Haiyang Song, Xianmiao Xu, Shenghui Ke, Yongkun Lin, Shujun Zheng, Jinyu Wang, Peiliang Qi, Zhiyun Huang, Yi Yang, Kun Wang, Dakui Lin and Yuhong Ren*, "Augmented Holographic Data Storage System using Deep Learning," The Optica Imaging Congress, Digital Holography & 3-D Imaging (DH), No.HW5C.4, Boston, Massachusetts, USA (2023). (2023.08.16)
(Invited) 林达奎,宋海洋,李枷楠,王琨,林枭,谭小地*,“多维调制的全息加密光存储,”中国激光,Vol.50,No.18,1813009(11p) (2023).
Lin Dakui, Song Haiyang, Li Jianan, Wang Kun, Lin Xiao, Tan Xiaodi*, "Multi-Modulated Holographic Encrypted Optical Storage," CHINESE JOURNAL OF LASER, Vol.50, No.18, 1813009(11p) (2023).
(2023.08.10)
(Invited) Zhiyun Huang*, Shujun Zheng, Tian Ye, Peiliang Qi, Xianmiao Xu, Lu Huang, Yi Yang, and Xiaodi Tan, "Manipulating light field based on polarization holography," The 14th International Conference on Information Optics and Photonics (CIOP2023), SC11. Optical Imaging, Display, and Storage, Xi'an, China (2023). (2023.08.10)
(Invited) Xiao Lin, Jianying Hao, Yongkun Lin, Shenghui Ke, Jinyu Wang, Ruixian Chen, Shujun Zheng, Junchao Jin, Dakui Lin, Xiaodi Tan*, "Multi-modulated holographic data storage," The 14th International Conference on Information Optics and Photonics (CIOP2023), SC11. Optical Imaging, Display, and Storage, Xi'an, China (2023). (2023.08.10)
Peiliang Qi, Xinyi Yuan, Jinyu Wang, Tian Ye, Di Zhang, Yiping Liu, Zaijing Chen, Hong Cheng, Yi Yang, Xiao Lin, Zhiyun Huang, Xiaodi Tan*, "Fabrication of an All-optical Logic Sequence Generator Using the Tensor Polarization Holography Theory," The 14th International Conference on Information Optics and Photonics (CIOP2023), SC11. Optical Imaging, Display, and Storage, No.CIOP2023-2023-000143, Xi'an, China (2023). (2023.08.08)
黄志云,郑淑君,叶天,齐沛良,徐贤淼,杨毅,谭小地*,“基于偏光全息的光场调控,”中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会,No.AIIP2023-2023-000188,井冈山,江西,中国 (2023). (2023.07.28)
徐贤淼,黄志云,郑淑君,柯圣惠,宋海洋,金俊超,林雍坤,刘宏杰,张帝,刘忆平,程红,陈栽静,杨毅,任宇红,谭小地*,“正交组合偏振的多重偏光全息记录,”中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会,No.AIIP2023-2023-000073,井冈山,江西,中国 (2023). (2023.07.28)
徐静,林雍坤,柯玉萍,钟林丽,范荣铨,林晟,林枭,林达奎*,谭小地*,“数字微镜空间光调制器和高速相机的帧频匹配,”中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会,No.AIIP2023-2023-000070,井冈山,江西,中国 (2023). (2023.07.28)
王瑾瑜,叶天,齐沛良,陈瑞娴,郝建颖,郑淑君,袁欣怡,柯圣惠,刘忆平,张帝,陈栽静,程红,杨毅,黄志云,林枭*,谭小地*,“可产生自定义偏振分布的偏光全息图,”中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会,No.AIIP2023-2023-000051,井冈山,江西,中国 (2023). (2023.07.28)
王莉,胡坡,金俊超,曾泽艺,吴俊辉,李庆东,林枭*,谭小地*,“不同厚度PQ/PMMA光致聚合物全息性能探究,”中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会,No.AIIP2023-2023-000034,井冈山,江西,中国 (2023). (2023.07.28)
袁欣怡,齐沛良,王瑾瑜,叶天,李枷楠,刘忆平,杨毅,黄志云,谭小地*,“曝光响应系数初始值的规律性研究,”中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会,No.AIIP2023-2023-000024,井冈山,江西,中国 (2023). (2023.07.28)
齐沛良,王瑾瑜,袁欣怡,叶天,杨如鹏,黄志云,杨毅,谭小地*,“一种基于偏光全息制备偏振分束器的新方法,”中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会,No.AIIP2023-2023-000017,井冈山,江西,中国 (2023). (2023.07.28)
(Invited) 谭小地,郝建颖,宋海洋,林雍坤,柯圣惠,陈瑞娴,刘宏杰,郑洁,范荣铨,杨如鹏,郑小青,范琳琳,林晟,谢璐懿,何晨,徐静,柯玉萍,钟林丽,杨毅,黄志云,林达奎,王琨,任宇红,林枭*,“多维调制全息光存储技术,”中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会,No.AIIP2023-2023-000130,井冈山,江西,中国 (2023). (2023.07.28)
Tian Ye, Jinyu Wang, Jie Liu, Peiliang Qi, Shujun Zheng, Yi Yang, Xiao Lin, Zhiyun Huang*, and Xiaodi Tan*, "Scalar vortex beams produced by Pancharatnam–Berry phase optical elements that utilize polarization holography," Optics Letters, Vol.48, No.15, 4105-4108 (2023). (2023.07.27)
(Invited) Xiaodi Tan, Xiao Lin, Jianying Hao, Haiyang Song, Yongkun Lin, Hongjie Liu, Rupeng Yang, Kun Wang, Dakui Lin and Yuhong Ren*, "High Density Holographic Data Storage using Multi-modulation," Electromagnetics Research Symposium (PIERS), Prague, Czech Republic (2023). (2023.07.04)
Xiaodi Tan, Jinyu Wang, Xianmiao Xu, Peiliang Qi, Shenghui Ke, Shujun Zheng, Tian Ye, Xinyi Yuan, Yi Yang, Xiao Lin, Zhiyun Huang, and Yuhong Ren*, "High Density Holographic Data Storage that is Modulated by Polarization Holography," SPIE Proceedings of Digital Optical Technologies, No.12624-14, Munich, Germany (2023). (2023.06.26)
Jie Zheng, Xiaoqing Zheng, Jianying Hao, Yongkun Lin, Po Hu, Ruixian Chen, Junchao Jin, Sheng Lin, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Phase Retrieval Based on Deep Learning with PQ/PMMA Material Recording," International Congress on Optics, Electronics, and Optoelectronics 2023 (ICOEO-2023), Xiamen, Fujian, China (2023). (2023.06.04)
(Invited) Xiaodi Tan, Shujun Zheng, Jinyu Wang, Peiliang Qi, Xianmiao Xu, Shenghui Ke, Tian Ye, Xinyi Yuan, Zhiyun Huang, Yi Yang, Xiao Lin and Yuhong Ren*, "Vector Beam Generation using Polarization Holography," International Congress on Optics, Electronics, and Optoelectronics 2023 (ICOEO-2023), Xiamen, Fujian, China (2023). (2023.06.03)
Peiliang Qi, Jinyu Wang, Xinyi Yuan, Tian Ye, Rupeng Yang, Zhiyun Huang, Yi Yang*, and Xiaodi Tan*, "Polarization splitters with designable separation angles based on polarization holography of tensor theory," Optics Letters, Vol.48, No.11, 2941-2944 (2023). (2023.05.24)
(Invited) 谭小地,林枭,臧金亮,范凤兰,刘金鹏,任宇红,郝建颖*,“多维调制全息数据存储研究进展,”光学学报,Vol.43,No.15,1500004(25p) (2023).
Tan Xiaodi, Lin Xiao, Zang Jinliang, Fan Fenglan, Liu Jinpeng, Ren Yuhong, Hao Jianying*, "Advances in Multi-Dimensional Modulated Holographic Data Storage," Acta Optica Sinica, Vol.43, No.15, 1500004(25p) (2023).
(2023.05.22)
金俊超,胡坡,曾泽艺,吴俊辉,李庆东,王莉,林枭,谭小地*,“可多次重复记录的高灵敏度全息光致聚合物材料,”光电科学与新材料学术发展研讨会,南京,江苏 (2023). (2023.05.20)
金俊超,胡坡,李金泓,刘杰,曾泽艺,吴俊辉,李庆东,王莉,林枭,谭小地*,“高灵敏度全息光致聚合物材料,”2023全国光电材料与器件大会既“光电与未来”高峰论坛,p.38,厦门,福建 (2023). (2023.05.13)
Luyi Xie, Shenghui Ke, Yongkun Lin, Junchao Jin, Jinyu Wang, Po Hu, Xiao Lin, Xiaodi Tan, and Yuhong Ren*, "Dual-channel polarization multiplexing based on linearly polarization holography," Optics & Photonics International Congress (OPIC2023), The 10th Optical Manipulation and Structured Materials Conference (OMC2023), OMC9-06, Pacifico Yokohama, Japan (2023). (2023.04.21)
Xiaoqing Zheng, Jianying Hao, Rongquan Fan, Yongkun Lin, Ruixian Chen, Linlin Fan, Jie Zheng, Rupeng Yang, Dakui Lin, Kun Wang, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Pixel crosstalk for phase retrieval based on deep learning," Optics & Photonics International Congress (OPIC2023), The 10th Optical Manipulation and Structured Materials Conference (OMC2023), OMC7-03, Pacifico Yokohama, Japan (2023). (2023.04.21)
Jinhong Li, Di Zhang, Po Hu, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Negative Photoinduced Birefringence in PQ/PMMA Photopolymer Materials," Optics & Photonics International Congress (OPIC2023), The 10th Optical Manipulation and Structured Materials Conference (OMC2023), OMC6-08, Pacifico Yokohama, Japan (2023). (2023.04.20)
Yongkun Lin, Jianying Hao, Shenghui Ke, Haiyang Song, Hongjie Liu, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Objective defocusing correction of collinear amplitude-modulated holographic data storage system based on deep learning," Optics & Photonics International Congress (OPIC2023), The 10th Optical Manipulation and Structured Materials Conference (OMC2023), OMC6-05, Pacifico Yokohama, Japan (2023). (2023.04.20)
Jianying Hao, Xiao Lin*, Ryushi Fujimura, Soki Hirayama, Yoshito Tanaka, Xiaodi Tan, Tsutomu Shimura, "Deep learning-based super-resolution holographic data storage," Optics & Photonics International Congress (OPIC2023), The 10th Optical Manipulation and Structured Materials Conference (OMC2023), OMC6-02, Pacifico Yokohama, Japan (2023). (2023.04.20)
Jinyu Wang, Peiliang Qi, Jianying Hao, Po Hu, Ruixian Chen, Xinyi Yuan, Tian Ye, Shujun Zheng, Shenghui Ke, Jinhong Li, Di Zhang, Yiping Liu, Yi Yang, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Null reconstruction in polarization holography," Optics & Photonics International Congress (OPIC2023), The 10th Optical Manipulation and Structured Materials Conference (OMC2023), OMC5-02, Pacifico Yokohama, Japan (2023). (2023.04.20)
Qingdong Li, Po Hu, Jinhong Li, Zeyi Zeng, Junhui Wu, Junchao Jin, Jie Liu, Mingyong Chen, Zuoyu Zhang, Li Wang, Xiao Lin* and Xiaodi Tan*, "Doping monomers improve holographic properties of photopolymer materials," 6th International Conference on Optoelectronic and Materials, Technology and Application (OMTA 2022), Proceedings No.OMTA2022-13-016, Fuzhou, China (2023). (2023.03.26)
Tian Ye, Jinyu Wang, Peiliang Qi, Lu Huang, Jie Liu, Xinyi Yuan, Yi Yang, Yuanying Zhang, Zhiyun Huang*, and Xiaodi Tan*, "Generation of vector beams based on linear polarization hologram in coaxial recording," 6th International Conference on Optoelectronic and Materials, Technology and Application (OMTA 2022), Proceedings No.OMTA2022-13-013, Fuzhou, China (2023). (2023.03.26)
Peiliang Qi, Jinyu Wang, Yi Yang*, Xinyi Yuan, Tian Ye, Yuanying Zhang, Zhiyun Huang, and Xiaodi Tan*, "Simultaneously characterize Stokes parameters of lightwave utilizing tensor polarization holography theory," 6th International Conference on Optoelectronic and Materials, Technology and Application (OMTA 2022), Proceedings No.OMTA2022-13-012, Fuzhou, China (2023). (2023.03.26)
Shenghui Ke, Jinyu Wang, Shujun Zheng, Yongkun Lin, Xianmiao Xu, Po Hu, Junchao Jin, Xiao Lin, Zhiyun Huang, and Xiaodi Tan*, "Three dimensional modulation of light field based on polarization holography," 6th International Conference on Optoelectronic and Materials, Technology and Application (OMTA 2022), Proceedings No.OMTA2022-13-011, Fuzhou, China (2023). (2023.03.26)
Linlin Fan, Haiyang Song, Hongjie Liu, Yongkun Lin, Rongquan Fan, Jie Zheng, Xiaoqing Zheng, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Focus servo development for holographic data storage," 6th International Conference on Optoelectronic and Materials, Technology and Application (OMTA 2022), Proceedings No.OMTA2022-13-010, Fuzhou, China (2023). (2023.03.26)
Xiaoqing Zheng, Jie Zheng, Yongkun Lin, Jianying Hao, Linlin Fan, Ruixian Chen, Dakui Lin, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Phase reconstruction using deep learning with different oversampling display on spatial light modulator," 6th International Conference on Optoelectronic and Materials, Technology and Application (OMTA 2022), Proceedings No.OMTA2022-13-009, Fuzhou, China (2023). (2023.03.26)
Jie Zheng, Xiaoqing Zheng, Yongkun Lin, Jianying Hao, Linlin Fan, Dakui Lin, Ruixian Chen, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Phase retrieval based on deep learning with different gray level phase data," 6th International Conference on Optoelectronic and Materials, Technology and Application (OMTA 2022), Proceedings No.OMTA2022-13-008, Fuzhou, China (2023). (2023.03.26)
Junhui Wu, Po Hu, Jinhong Li, Zeyi Zeng, Junchao Jin, Jie Liu, Qingdong Li, Mingyong Chen, Zuoyu Zhang, Li Wang, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Efficiency-enhancing modified photopolymers," 6th International Conference on Optoelectronic and Materials, Technology and Application (OMTA 2022), Proceedings No.OMTA2022-13-015, Fuzhou, China (2023). (2023.03.25)
Jianying Hao, Xiao Lin*, Yongkun Lin, Mingyong Chen, Ruixian Chen, Guohai Situ, Hideyoshi Horimai and Xiaodi Tan*, "Lensless complex amplitude demodulation based on deep learning in holographic data storage," Opto-Electronic Advances, Vol.6, No.3, 220157(15p) (2023). (2023.03.20)
Tian Ye, Jinyu Wang, Jie Liu, Peiliang Qi, Lu Huang, Xinyi Yuan, Yuanying Zhang, Yi Yang, Zhiyun Huang* and Xiaodi Tan*, "Generation of vector beams based on diffraction characteristics of linear polarization hologram in coaxial recording," Optics Express, Vol.31, No.5, 7764-7773 (2023). (2023.02.05)
Zeyi Zeng, Po Hu, Junchao Jin, Jinhong Li, Jie Liu, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "The effect of PQ concentration on holographic data storage in PQ/PMMA material," SPIE Proceedings of Photonics West 2023, No.12444-13, San Francisco, California, USA (2023). (2023.02.01)
Rongquan Fan, Jianying Hao, Ruixian Chen, Jianan Li, Yongkun Lin, Hongjie Liu, Rupeng Yang, Linlin Fan, Kun Wang, Dakui Lin, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Phase reconstruction based on deep learning with high pass filtering for holographic data storage," SPIE Proceedings of Photonics West 2023, No.12444-5, San Francisco, California, USA (2023). (2023.02.01)
(Invited) Ruixian Chen, Jianying Hao, Jinyu Wang, Jianan Li, Yongkun Lin, Hongjie Liu, Rupeng Yang, Kun Wang, Dakui Lin, Xiaodi Tan, Xiao Lin*, "Deep learning image segmentation method based on coding characteristics," SPIE Proceedings of Photonics West 2023, No.12444-4, San Francisco, California, USA (2023). (2023.02.01)
(Invited) Jinyu Wang, Peiliang Qi, Ruixian Chen, Xinyi Yuan, Tian Ye, Di Zhang, Yiping Liu, Yuanying Zhang, Yi Yang, Zhiyun Huang, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Bifocal-Polarization Holographic Lens Made from Volume Hologram," SPIE Proceedings of Photonics West 2023, No.12444-3, San Francisco, California, USA (2023). (2023.02.01)
This Page was written by Information Photonics Research Center (renyh@fjnu.edu.cn); at Jan. 2, 2024.