Committee

General Chair
Tsutomu Shimura (Univ. Tokyo) Min Gu (Univ. Shanghai Sci. Tech.)

International Advisory Committee
Dinping Tsai (City Univ. Hongkong) Guofan Jin (Tsinghua Univ.) Hiroshi Yoshikawa (Nihon Univ.)
Ken-Yuh Hsu (Natl. Chiao Tung Univ.) Kashiko Kodate (Japan Women's Univ.) Kazuo Kuroda (Tokyo Univ.)
Linsen Chen (SVG Optronics Co., Ltd.) Mitsuteru Inoue (National Inst. Tech.) No-Cheol Park (Yonsei Univ.)
Nobuyuki Hashimoto (Japan Women's Univ.) Osamu Matoba (Kobe Univ.) Takanori Nomura (Wakayama Univ.)
Toyohiko Yatagai (Utsunomiya Univ.) Wolfgang Osten (Univ. Stuttgart) Yasuo Tomita (Univ. Electro-Commun.)
Yongtian Wang (Beijing Inst. Tech.) Yoshimasa Kawata (Shizuoka Univ.)

Steering Committee
Chair
Xiaodi Tan (Fujian Normal Univ.) Xinzhu Sang (Beijing Post Univ.)
Member
Dayong Wang (Beijing Polytech. Univ.) Frank C. Fan (Shenzhen AFC Tech. Co., Ltd.) Hideyoshi Horimai (Fujian Normal Univ.)
Jianglei Di (Guangdong Univ. Tech.) Jixiong Pu (Huaqiao Univ.) Juan Liu (Beijing Inst. Tech.)
Liangcai Cao (Tsinghua Univ.) Pang-Boey Lim (Toyohashi Univ. Tech.) Ryushi Fujimura (Utsunomiya Univ.)
Teruyoshi Nobukawa (NHK) Toshitaka Nara (Okamoto Glass Co., Ltd.) Wen Qiao (Soochow Univ.)
Xiangpin Li (Jinan Univ.) Xiao Lin (Fujian Normal Univ.) Yuxia Zhao (Tech. Inst. Phy. Chem., CAS)

Program Committee
Chair
Hongen Liao (Tsinghua Univ.) Jianlin Zhao (Northwestern Polytech. Univ.)
Member
Chao Zuo (Nanjing Univ. Sci. Tech.) Chulmin Joo (Yonsei Univ.) Daisuke Barada (Utsunomiya Univ.)
Guohai Situ (Shanghai Inst. Opt. Fine Mech.) Hirotsugu Yamamoto (Utsunomiya Univ.) Jun Tanida (Osaka Univ.)
Junichi Ikeda (Kyoeisha Chemical Co., Ltd.) Masanori Takabayashi (Kyushu Inst. Tech.) Qiwen Zhan (Univ. Shanghai Sci. Tech.)
Qinhua Wang (Soochow Univ.) Ryoichi Horisaki (Univ. Tokyo) Shiuan Huei Lin (Natl. Chiao Tung Univ.)
Toshihiro Kasezawa (Egarim Co., Ltd.) Yasuhiro Awatsuji (Kyoto Inst. Tech.) Yoshio Hayasaki (Utsunomiya Univ.)
Yuhua Zhang (Univ. California - Los Angeles) Yuichi Nakamura (Toyohashi Univ. Tech.) Yuzuru Takashima (Univ. Arizona )

IWH2022&2023 Secretariat
Xiao Lin (Fujian Normal Univ.) Yi Yang (Fujian Normal Univ.)
This Page was written by Information Photonics Research Center (yhren@fjnu.edu.cn); at Apr. 20, 2023.