Publications

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013-2012

2024年

Yi Yang, Peiliang Qi, Jinyu Wang, Xinyi Yuan, Xianmiao Xu, Shenghui Ke, Shujun Zheng, and Xiaodi Tan*, "Polarization holography for the detection and Poincaré sphere mapping of vector vortex beams," SPIE Proceedings of Optics & Photonics 2024, No.13142-7, San Diego, California, USA (2024). (2024.08.18)
Junhui Wu, Junchao Jin, Po Hu, Jinhong Li, Zeyi Zeng, Qingdong Li, Jie Liu, Mingyong Chen, Zuoyu Zhang, Li Wang, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Sensitivity-Enhancing Modified Holographic Photopolymer of PQ/PMMA," Polymers 2024, Vol.16, No.11, 1484(15p) (2024). (2024.05.23)
Tian Ye, Jinyu Wang, Rongquan Fan, Peiliang Qi, Jie Liu, Shujun Zheng, Yi Yang, Zhiyun Huang*, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Polarization evolution on higher and hybrid-order Poincaré spheres with coaxial polarization holograms," Optics Express, Vol.32, No.11, 19397-19409 (2024). (2024.05.13)
Jianying Hao*, Xiaoqing Zheng, Xiao Lin, Soki Hirayama, Ryushi Fujimura, Xiaodi Tan, Tsutomu Shimura, "Complex amplitude signal detection method based on deep learning for holographic data storage," Optics & Photonics International Congress (OPIC2024), The 11th Optical Manipulation and Structured Materials Conference (OMC2024), OMC15-05, Pacifico Yokohama Conference Center, Yokohama, Kanagawa, Japan (2024). (2024.04.26)
Xianmiao Xu, Shenghui Ke, Shujun Zheng, Yi Yang, Xiaodi Tan*, "Triple-channel recording of polarization holography using orthogonal polarization arrays," Optics & Photonics International Congress (OPIC2024), The 11th Optical Manipulation and Structured Materials Conference (OMC2024), OMC13-03, Pacifico Yokohama Conference Center, Yokohama, Kanagawa, Japan (2024). (2024.04.26)
Xiao Lin*, Jianying Hao, Yongkui Lin, Hongjie Liu, Ruixian Chen, Shenghui Ke, Rongquan Fan, Xiaoqing Zheng, Jie Zheng, Jing Xu, Dakui Lin, Kun Wang, Xiaodi Tan, "The recent progress in holographic data storage technology," Optics & Photonics International Congress (OPIC2024), Information Photonics (IP2024), IP7-04, Pacifico Yokohama Conference Center, Yokohama, Kanagawa, Japan (2024). (2024.04.26)
Rupeng Yang, Shaodong Zhang, Junhui Wu, Yiping Liu, Linlin Fan, Junchao Jin, Yongkun Lin, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "The recent progress in holographic data storage technology," Optics & Photonics International Congress (OPIC2024), The 11th Optical Manipulation and Structured Materials Conference (OMC2024), OMC12-03, Pacifico Yokohama Conference Center, Yokohama, Kanagawa, Japan (2024). (2024.04.26)
Junhui Wu, Junchao Jin, Jinhong Li, Zeyi Zeng, Qingdong Li, Jie Liu, Mingyong Chen, Zuoyu Zhang, Li Wang, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Sensitivity-enhancing modified photopolymer of PQ/PMMA," SPIE Proceedings of Photonics Europe 2024, No.13015-7, Strasbourg, France (2024). (2024.04.08)
(Invited) Xiaodi Tan, Shujun Zheng, Junchao Jin, Jinyu Wang, Peiliang Qi, Xianmiao Xu, Shenghui Ke, Xinyi Yuan, Junhui Wu, Qingdong Li, Zeyi Zeng, Li Wang, Yi Yang, Xiao Lin and Yuhong Ren*, "Vector Vortex Beam Generator Element by Polarization Sensitized Material," SPIE Proceedings of Photonics Europe 2024, No.13015-4, Strasbourg, France (2024). (2024.04.08)
郝建颖,林雍坤,刘宏杰,陈瑞娴,宋海洋,林达奎,林枭,谭小地,“计算成像在全息存储相位恢复中的应用研究进展,”数据采集与处理,Vol.39,No.2,297-311 (2024).
Hao Jianying, Lin Yongkun, Liu Hongjie, Chen Ruixian, Song Haiyang, Lin Dakui, Lin Xiao, Tan Xiaodi, "Research Progress on Application of Computational Imaging in Holographic Storage Phase Retrieval," Journal of Data Acquisition and Processing, Vol.39, No.2, 297-311 (2024).
(2024.03.01)
Junchao Jin+, Po Hu+, Haiyang Song, Jinhong Li, Junhui Wu, Zeyi Zeng, Qingdong Li, Li Wang, Xiao Lin* and Xiaodi Tan*, "Highly sensitive and repeatable recording photopolymer for holographic data storage containing N-methylpyrrolidone," Materials Horizons, Vol.11, No.4, 930-938 (2024). (2024.02.21)
Xinyi Yuan, Peiliang Qi, Jinyu Wang, Tian Ye, Ayuan Lin, Yi Yang, Zhiyun Huang* and Xiaodi Tan*, "Effect of some experimental parameters on initial exposure response coefficient in linear polarization holography," Optical Engineering, Vol.63, No.1, 014111(9p) (2024). (2024.01.31)
(Invited) Xiaodi Tan, Shujun Zheng, Jinyu Wang, Peiliang Qi, Xianmiao Xu, Shenghui Ke, Xinyi Yuan, Zhiyun Huang, Yi Yang, Xiao Lin, and Yuhong Ren*, "Vector Beam Controlling Element by Polarization Holography," SPIE Proceedings of Photonics West 2024, No.12908-8, San Francisco, California, USA (2024). (2024.01.29)
Xianmiao Xu, Zhiyun Huang, Shujun Zheng, Shenghui Ke, Hongjie Liu Yongkun Lin, Junchao Jin, Haiyang Song, Yi Yang, and Xiaodi Tan*, "Polarization holography theory of orthogonal polarization arrays," SPIE Proceedings of Photonics West 2024, No.12909-6, San Francisco, California, USA (2024). (2024.01.29)
Yongkun Lin, Jianying Hao, Shenghui Ke, Haiyang Song, Hongjie Liu, Ruixian Chen, Jing Xu, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Deep learning method for image segmentation based on encoding features in collinear holographic data storage," SPIE Proceedings of Photonics West 2024, No.12909-4, San Francisco, California, USA (2024). (2024.01.29)
(Invited) Xiaodi Tan, Jinyu Wang, Xianmiao Xu, Peiliang Qi, Shenghui Ke, Shujun Zheng, Tian Ye, Xinyi Yuan, Xiao Lin, Zhiyun Huang, and Yuhong Ren*, "Ultra-high-definition holographic data storage with polarization multiplexing," SPIE Proceedings of Photonics West 2024, No.12909-1, San Francisco, California, USA (2024). (2024.01.29)
Rongquan Fan+, Jianying Hao+, Ruixian Chen, Jinyu Wang, Yongkun Lin, Junchao Jin, Rupeng Yang, Xiaoqing Zheng, Kun Wang, Dakui Lin, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Phase retrieval based on deep learning with bandpass filtering in holographic data storage," Optics Express Vol.32, No.3, 4498-4510 (2024). (2024.01.25)
Jie Liu, Po Hu, Tian Ye, Jianan Li, Jinhong Li, Mingyong Chen, Zuoyu Zhang, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Enhanced Polarization Properties of Holographic Storage Materials Based on RGO Size Effect," Molecules, Vol.29, No.1, 214 (2024). (2024.01.02)
This Page was written by Information Photonics Research Center (renyh@fjnu.edu.cn); at Feb. 2, 2024.